Privatlivspolitik


1. INDLEDNING:

 

Botjek A/S fungerer i samarbejde med vores lokale afdelinger i hele landet som en kædevirksomhed. Vores lokale afdelinger er selvstændige juridiske enheder, og indregistreret under eget CVR-nummer.

Vi deler behandlingen af dine oplysninger medlem Botjek A/S og din lokale Botjek afdeling, således at vi kan levere den bedste og mest nærværende service og rådgivning til dig.

Botjek A/S og din lokale afdeling er således fælles dataansvarlig, og du kan i denne privatlivspolitik læse mere om, hvordan Botjek A/S og Botjek Center Trekanten, indsamler og anvender dine personoplysninger. Du kan også læse om de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling.

Hvis du ikke videregiver dine personoplysninger til os, er der risiko for, at vi ikke kan levere vores ydelser til dig.


2. DE DATAANSVARLIGE:

 

Botjek a/s
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens
Tlf: 7026 1199
Mail: info@botjek.dk
CVR: 30711602

&

Botjek Center Trekanten
Lysholt Allé 6
7100 Vejle
Tlf: 75 72 72 00
Mail: 7100@botjek.dk

Er fælles dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger jf. persondataforordningens art. 26. Det betyder, at vi i fællesskab fastlægger formålet med og hjælpemidlerne til behandlingerne.

De dataansvarlige omtales i det følgende under ét som "Botjek".


3. ANSVARSFORDELINGEN MELLEM DE DATAANSVARLIGE:

 

Der er mellem de dataansvarlige indgået en aftale, som fordeler ansvaret ved behandlingen af dine personoplysninger.

Nedenfor kan du læse mere om det væsentligste indhold i denne aftale, og hvordan vi har fordelt ansvaret for at sikre, at dine oplysninger behandles så sikkert og ansvarligt som muligt.

Botjek A/S:

Ansvarlig for sikringen af dine rettigheder, herunder dine rettigheder til dataportabilitet, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller til at gøre indsigelse mod vores behandling.

Botjek Center Trekanten:

Ansvarlig for opfyldelse af oplysningspligten, herunder for at stille denne privatlivspolitik til rådighed for dig.

Uanset fordelingen af ansvaret mellem de dataansvarlige, har du dog altid mulighed for at udøve dine rettigheder over for både Botjek A/S og Botjek Center Trekanten.

Af hensyn til en effektiv behandling af dine forespørgsler, sætter vi stor pris på, hvis alle henvendelser vedrørende udøvelsen af dine rettigheder under punkt 9 rettes til Botjek A/S på mailadressen info@botjek.dk

 

4. FORMÅL:

 

Som et led i etableringen af kundeforholdet og for at kunne levere vores ydelser til dig, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger. Vi behandler oplysninger til nedenstående specifikke formål og på baggrund af det nævnte retsgrundlag:

 

Formål:

Sagsadministration
Kundeservice

Grundlag for behandling:

Behandlingen sker med henblik på at besvare din henvendelse til Botjek, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

5. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER:

 

De behandlede personoplysninger omfatter dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse (samlet betegnet "Personoplysninger").

6. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER:

 

Personoplysningerne indsamles direkte hos dig.

7. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER:

 

For at kunne levere vores ydelser og rådgivning til dig og for at kunne drive vores administration, videregiver vi oplysninger til følgende modtagere:

Koncernforbundne selskaber:

Botjek A/S videregiver dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber i det omfang det måtte være nødvendigt for at levere den ønskede rådgivning eller de bestilte ydelser til dig.

8. TIDSRUM FOR OPBEVARING OG SLETNING AF DATA:

 

Dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opbevares mens din forespørgsel behandles og slettes senest 1 år efter afslutningen af behandlingen såfremt sagen annulleres, da vi herefter ikke længere har et formål med at opbevare dette.

Såfremt henvendelsen resulterer i en egentlig sag fremsendes tilhørende privatlivspolitik.

9. DINE RETTIGHEDER:

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på info@botjek.dk

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis det viser sig, at vi behandler urigtige eller ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine Personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

10. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE:

 

Dine Personoplysninger behandles inden for EU.

Såfremt Botjek iværksætter en overførsel eller behandling uden for EU, f.eks. ved opbevaring af oplysninger i en cloudtjeneste, vil vi i disse tilfælde træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik ligesom der sikres et gyldigt overførselsgrundlag.

11. ÆNDRINGER:

 

Botjek forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i privatlivspolitikken, orienterer vi dig herom.